NK Fierljeppen yn Linschoten

Op it NK fierljeppen yn Linschoten mochten der sân ljeppers fan ús feriening meidwaan. Dit wienen Minne Smit, Wisse Broekstra, Germ Terpstra, Brent Monsma, Jeltske Terpstra, Hilde van der Weij en Berber de Vries. Fan dizze sân kamen trije op it poadium. Dit wienen: Brent Monsma; 3e by de jonges, Wisse Broekstra: 3e by de junioaren, Jeltske Terpstra: 2e by de famkes. Wy binne op al ús ljeppers super grutsk