Krachtljedder

Nei de Ljeptrep hat trainer Wim Terpstra wer wat nijs betocht; de Krachtljedder. Om ljeppers te helpen om yn it winterskoft sterk te bliuwen of sterker...
Lees meer

Nederlânske Kampioenen

Wow! 2 Nederlânske Kampioenen foar Fierljep Feriening Winsum!!! Grutsk, grutsker, grutskst op Mads Tolsma en Jeltske Terpstra.

Bûten traine!

Tank oan Frankena Loonbedrijf en Grondverzet en ús helden; Pieter Bergsma, Allard Miedema, Hendrik Schukken en Henk van der Weij.