WEDSTRIDEN WINSUM

Wy ha in prachtige start makke; noch nea hiene we safolle jeugdleden en wedstrydljeppers. En der wurde alwer wedstriden wûn en PR’s sprongen! Sjoch op...
Lees meer

FIERLJEPCLINICS

Njonken de clinics dy’t wy jouwe oan freonegroepen, frijgesellefeestjes en oare groepen, komme der de kommende wiken ek sa’n 40 groepen mei skoalbern del om...
Lees meer

JEUGDDEI 2022

De tradysje is wer oppakt; de jeugd start it wedstriidseizoen mei in sportive dei by Sportstad Heerenveen. Sa kinne de jeugdljeppers wer eefkes oan elkoar...
Lees meer