Klusmoarn

Wy ha wer in hiele nuttige, gesellige en wynderige klus moarn hân. Folgjende wike gean wy wer fierder.

Bûten traine

Om’t we net yn de seal traine meie, wurdt yn Winsum al in pear wiken bûten traind. Gelokkich wie it hjoed nofliker waar as foarige...
Leer meer