WEDSTRIDEN WINSUM

Wy ha in prachtige start makke; noch nea hiene we safolle jeugdleden en wedstrydljeppers. En der wurde alwer wedstriden wûn en PR’s sprongen! Sjoch op...
Lees meer

FIERLJEPCLINICS

Njonken de clinics dy’t wy jouwe oan freonegroepen, frijgesellefeestjes en oare groepen, komme der de kommende wiken ek sa’n 40 groepen mei skoalbern del om...
Lees meer

JEUGDDEI 2022

De tradysje is wer oppakt; de jeugd start it wedstriidseizoen mei in sportive dei by Sportstad Heerenveen. Sa kinne de jeugdljeppers wer eefkes oan elkoar...
Lees meer

BYSÛNDERE TRAINING

De gruttere ljeppers fan Winsum hawwe yn april in bysûndere training hân. Se ha kracht- en mentale training by de 10-fâldich Nederlands kampioen Highland Games,...
Lees meer

STARTKLEAR

Kneiterhurd is der wurke om it fierljepterrein te ferbetterjen en ree te meitsje foar in nij seizoen. We binne hjirby fansels tige wiis mei ús...
Lees meer

NK FIERLJEPPEN

De Winsumer ljeppers Hilde, Germ, Minne en Wisse stiene op 24 septimber oan de start fan dit jierlikse toernooi, dizze kear yn Burgum. Se namen...
Lees meer