Krachtljedder

Nei de Ljeptrep hat trainer Wim Terpstra wer wat nijs betocht; de Krachtljedder. Om ljeppers te helpen om yn it winterskoft sterk te bliuwen of sterker...
Read More

Sponsoring Coop

Een mooi bedrag voor een ‘famkespols’, deze fanatieke fierljeppende dames en Fierljep Feriening Winsum e.o. zijn er blij mee!

FK jeugd

Sneon 3 augustus, in wike foar it FK yn Winsum, wie it FK jeugd yn Drylts. Ferskate ljeppers fan Winsum hienen har hjirfoar pleatst. Se...
Read More

Bûten traine!

Tank oan Frankena Loonbedrijf en Grondverzet en ús helden; Pieter Bergsma, Allard Miedema, Hendrik Schukken en Henk van der Weij.

NL Doet

In wike nei de offisjele #nldoet datum hawwe we wer moai wat wurk ferset! Tank oan alle frywilligers 🤩 <<klik hjir foar alle foto’s>>