WISSE EN MINNE WINNE

It ferneamen wurdich: Minne Smit sprong op 28 maaie yn Burgum in nij PR én hy wûn hjirmei als alderearste ljepper fan Fierljep Feriening Winsum in Topklasse wedstryd by de senioaren. We binne grutsk op dizze Winsumer ljepper! En by de junioaren gie Wisse Broekstra mei de Eelke Scherjon Memorial priis, de brûnzen snor, nei hûs.