FIERLJEPCLINICS

Njonken de clinics dy’t wy jouwe oan freonegroepen, frijgesellefeestjes en oare groepen, komme der de kommende wiken ek sa’n 40 groepen mei skoalbern del om yn de kunde te kommen mei ús moaie sport.  De primeur fan 2022 wie foar De Reinbôge út Eksmoarre.