JEUGDDEI 2022

De tradysje is wer oppakt; de jeugd start it wedstriidseizoen mei in sportive dei by Sportstad Heerenveen. Sa kinne de jeugdljeppers wer eefkes oan elkoar wenne en nije ljeppers kennen leare foardat se tsjin inoar stride yn de wedstriden. En sis no sels; “Wa soe der net bliid wurde fan in oerke yn de turnhal?