AKSJE, AKSJE, AKSJE!

Omdat we hiel graach in moai clubgebouw op ús terrein hawwe wolle, binne we drok oan it sparjen. Wy dogge oan meardere aksjes mei. Mei de opbringst fan de Jeugdsponsoractie fan de Poiesz, de Walrus clubaksje en in âld izer aksje binne we wer in stapke tichterby