WEDSTRIDEN WINSUM

Wy ha in prachtige start makke; noch nea hiene we safolle jeugdleden en wedstrydljeppers. En der wurde alwer wedstriden wûn en PR’s sprongen! Sjoch op ús FB foar it lêste nijs. We binne ek bliid dat we wer in moaie rige wedstriden yn Winsum organisearje meie. Graach oant sjen op it fierljepterrein! Sjoch hjir foar de komplete aginda fan de FLB.