STARTKLEAR

Kneiterhurd is der wurke om it fierljepterrein te ferbetterjen en ree te meitsje foar in nij seizoen. We binne hjirby fansels tige wiis mei ús trouwe terreinploech en mei de help fan leden en âlders.