Râne wetterbak fan jeugdskânsen

It wurk oan de jeugdskânsen stie foarige wike yn it teken fan de râne wetterbak/sânbêd.
Wat binne wy wiis mei alle frywilligers!!