WISSE EN MINNE WINNE

It ferneamen wurdich: Minne Smit sprong op 28 maaie yn Burgum in nij PR én hy wûn hjirmei als alderearste ljepper fan Fierljep Feriening Winsum in Topklasse wedstryd by de senioaren. We binne grutsk op dizze Winsumer ljepper! En by de junioaren gie Wisse Broekstra mei de Eelke Scherjon Memorial priis, de brûnzen snor, nei...
Read More

FIERLJEPCLINICS

Njonken de clinics dy’t wy jouwe oan freonegroepen, frijgesellefeestjes en oare groepen, komme der de kommende wiken ek sa’n 40 groepen mei skoalbern del om yn de kunde te kommen mei ús moaie sport.  De primeur fan 2022 wie foar De Reinbôge út Eksmoarre.

JEUGDDEI 2022

De tradysje is wer oppakt; de jeugd start it wedstriidseizoen mei in sportive dei by Sportstad Heerenveen. Sa kinne de jeugdljeppers wer eefkes oan elkoar wenne en nije ljeppers kennen leare foardat se tsjin inoar stride yn de wedstriden. En sis no sels; “Wa soe der net bliid wurde fan in oerke yn de turnhal?

AKSJE, AKSJE, AKSJE!

Omdat we hiel graach in moai clubgebouw op ús terrein hawwe wolle, binne we drok oan it sparjen. Wy dogge oan meardere aksjes mei. Mei de opbringst fan de Jeugdsponsoractie fan de Poiesz, de Walrus clubaksje en in âld izer aksje binne we wer in stapke tichterby

BYSÛNDERE TRAINING

De gruttere ljeppers fan Winsum hawwe yn april in bysûndere training hân. Se ha kracht- en mentale training by de 10-fâldich Nederlands kampioen Highland Games, Pieter Karst Bouma út Winsum krigen . Dit wie in grut sukses.

STARTKLEAR

Kneiterhurd is der wurke om it fierljepterrein te ferbetterjen en ree te meitsje foar in nij seizoen. We binne hjirby fansels tige wiis mei ús trouwe terreinploech en mei de help fan leden en âlders.

KLUBKAMPIOENSKIP

Sneon 25 septimber hiene wy ús klubkampioenskippen. Hjirby gie it net om de fierste ôfstan mar om wa’t it tichste by, of fierste oer, syn as har PR komme koe. De klubkampioenen fan 2021: Famkes o/m 10: Brecht v.d. Weij Jonges o/m 10: Age Okkema Famkes 11-12: Jasmijn Boschma Jonges 11-12: Ate Kaastra Fammen o/m...
Read More

NK FIERLJEPPEN

De Winsumer ljeppers Hilde, Germ, Minne en Wisse stiene op 24 septimber oan de start fan dit jierlikse toernooi, dizze kear yn Burgum. Se namen it  hjir op tsjin de oare toppers fan Fryslân en Hollân. Fan de fiif klassen ha de Friezen der twa wûn. Marrit van der Wal by de froulju en Hanneke...
Read More

FK Winsum 2021

Dé FRYSKE KAMPIOENEN 2021 – Rutger Haanstra (junioaren), Marrit v/d Wal (froulju), Nard Brandsma (senioaren), Germ Terpstra (jonges), en Inger Haanstra (famkes). It koe net better sneon; skitterend waar, in prachtiche wedstriid en in machtich moai feest. Kampioenen, fan herte lokwinske!!! En fansels binne wy extra grutsk op ús eigen kampioen Germ Terpstra!

JEUGD NK

Op 28 augustus wie it Jeugd NK Fierjeppen yn Kockengen. Coaches Thijs en Marije giene dêrhinne mei 4 pleatste bern fan Fierljep Feriening Winsum en kamen werom mei 2 Nederlânske kampioenen! By de jonges o/m 10 jier waard Hylke Brouwer kampioen mei in nij PR fan 10.01 m. By de jonges 11/12 waard Jorrit Bouwstra...
Read More