Jeugd NK yn Winsum!

Winsum hie de ear dit jier de Nederlânske kampioenskippen foar de jeugd te organisearjen. It wie eefkes oanpoatsjen sa flak nei it  FK, mar dat wie seker de muoite wurdich. Dank oan alle frijwilligers, sûnder harren wie it net slagge! Foar Winsum dienen der 7 jeugdljeppers mei; Brecht waard 7e by de famkes o/m 10...
Read More

Frysk Kampioenskip foar de jeugd

Sietze, Johannes, Jurjen, Brecht, Jorrit, Hieke en Hylke hiene harren hjirfoar pleatst. Al in hele prestaasje en in ear om mei te dwaan! By de fammen 11-12 naam Hieke it brûns mei nei hûs mei in ôfstân fan 9.95 meter. By de jonges fan 11 en 12  jr.  wûn Hylke sulver mei in nij PR...
Read More

Fantastysk NFM 2022

Grutsk binne wy op ús ljeppers: Germ Terpstra dy’t mei in PR fan 19.38 2e waard by de junioaren, Sanne Bouwstra, sy waard 3e by de fammen, Femke Brouwer: 3e by de dames mei in PR fan 15.56 en fansels op Berber de Vries, NFM kampioene by de fammen mei in PR fan 15.16 meter!!!

Jeugd NFM 2022

Der die wer in oantal fan ús jeugdljeppers mei oan it Jeugd NFM. Dizze kear wie it tema: Halloween. Wat in monsterachtige dei ha se hân. Skitterend waar en in hiel soad wille. Mei dank oan de geweldige organisaasje! En we giene nei hûs mei ús mearfâldich NFM kampioen by de jonges 11-12: Jorrit Bouwstra....
Read More

Bedriuwsljeptoernoai

Wat wer in superleuke nije erfaring; it bedriuwsljeptoernoai fan De Wulf. Sa’n 20 dielnimmers folgen in clinic en sletten ôf mei in wedstriid oer de jeugdskânsen.

Fierljepfreonen

We ha in geweldige opkomst by de jeugdtrainingen. De trainers kinne it hast net oan mar lokkich binne der tsjintwurdich assistint trainers; ljeppers dy’t nocht ha om dizze moaie sport oer te bringen op oaren. As de bern de technyk ûnder de knibbel ha dan meie se meidwaan oan de jeugdwedstriden. Elke sneon nei in...
Read More

WEDSTRIDEN WINSUM

Wy ha in prachtige start makke; noch nea hiene we safolle jeugdleden en wedstrydljeppers. En der wurde alwer wedstriden wûn en PR’s sprongen! Sjoch op ús FB foar it lêste nijs. We binne ek bliid dat we wer in moaie rige wedstriden yn Winsum organisearje meie. Graach oant sjen op it fierljepterrein! Sjoch hjir foar...
Read More