Elke 1e tongersdei fan de moanne ynstroomtraining!

Fierljeppe is cool! Dochst mei? Elke 1e tongersdei fan de moanne meist komme foar in gratis proefles. Foar alle jeugd o/m 12 jier (mei in swimdiploma). We begjinne om 18.30 oere. Bist 12+ en wolst ek graach fierljeppe? Dat kin fansels! Kom dan del op moandei of freedtejûn om 19.00 oer by de 12+ ljepperstraining....
Mear lêze

Bedankt!

Mei troch it enthousiasme, de oanwêzigens en help by de trainingen en wedstriden troch leden, âlders en oare frijwilligers ha wy in prachtig moai 2022 hân! Bedankt allegearre!

Fierljepgala

Ljeppersklub Burgum organisearre dit jier it fierljepgala. Iederien seach de prachtich út. De klassemintswinners waarden huldige. Dat wiene foar Winsum: By de ‘grutten’: Femke 3e by de dames, Wisse 1e en Germ 2e by de junioaren, Hilde 2e en Jeltske 3e by de famkes en Brent 1e by de jonges. By de jeugd: Hieke 1e...
Mear lêze

Klubkampioenskippen en BBQ

Ôfrûne sneon hiene wy ús klubkampioenskippen. Hjirby giet it net om de fierste ôfstan mar om wa’t it tichste by, of fierste oer, syn as har PR komme kin. De klubkampioenen fan 2022: Famkes o/m 10: Jente Brouwer Jonges o/m 10: Freark Smink Famkes 11-12: Marije Kampen Jonges 11-12: Age Okkema Fammen o/m 16: Lisa...
Mear lêze

NK Fierljeppen yn Linschoten

Op it NK fierljeppen yn Linschoten mochten der sân ljeppers fan ús feriening meidwaan. Dit wienen Minne Smit, Wisse Broekstra, Germ Terpstra, Brent Monsma, Jeltske Terpstra, Hilde van der Weij en Berber de Vries. Fan dizze sân kamen trije op it poadium. Dit wienen: Brent Monsma; 3e by de jonges, Wisse Broekstra: 3e by de...
Mear lêze

Jeugd NK yn Winsum!

Winsum hie de ear dit jier de Nederlânske kampioenskippen foar de jeugd te organisearjen. It wie eefkes oanpoatsjen sa flak nei it  FK, mar dat wie seker de muoite wurdich. Dank oan alle frijwilligers, sûnder harren wie it net slagge! Foar Winsum dienen der 7 jeugdljeppers mei; Brecht waard 7e by de famkes o/m 10...
Mear lêze

Frysk Kampioenskip foar de jeugd

Sietze, Johannes, Jurjen, Brecht, Jorrit, Hieke en Hylke hiene harren hjirfoar pleatst. Al in hele prestaasje en in ear om mei te dwaan! By de fammen 11-12 naam Hieke it brûns mei nei hûs mei in ôfstân fan 9.95 meter. By de jonges fan 11 en 12  jr.  wûn Hylke sulver mei in nij PR...
Mear lêze