2021 Iepening jeugdskânsen (foto’s Lieuwe Bosch)

2021 3e klas wedstriid july (foto’s Lieuwe Bosch)

2021 2e klas wedstriid july (foto’s Lieuwe Bosch)

2021 FK

2020 Jeugd NK Kockengen

2020 Jeugd NK Kockengen (foto’s Erik van Kordelaar)

2020 Jeugd FK Drylts

2020 Klubkampioenskippen

2020 FK (foto’s Lieuwe Bosch)

2020 FK

2020 Oanlis Jeu de Boulesbaan en Jeugdskânsen

2019 FK op snein

2019 Fierljep Kafee

2019 NL Doet

2019 Nije râne sânbed ~ bult

2018 Klubkampioenskippen

2018 FK

2018 FK (foto’s Lieuwe Bosch)

2018 Jeugd FK Drylts (foto’s Lieuwe Bosch)

2018 Fierljep Kafee

2018 Terreinploech

2018 NL Doet

2018 Seal- en rintraining

2017 Klubkampioenskippen

2017 NK Jeugd Bûtenpost

2017 FK

2017 Fierljep Kafee

2017 FK Jeugd Drylts

2017 Iepening Winsum op e kaart

2017 Renovaasje

2016 Klubkampioenskippen

2016 FK

2016 Ferskate Fotos

2016 Spulwike

2016 Klusse

2015 NK Jeugd

2015 Klubkampioenskippen

2015 FK Jeugd

2015 Sealtraining - Klusdei - Fierljep Kafee - FK

2013 Klubkampioenskippen en klusdei

2004 Râne opknappe

2003 Renovaasje en training

1999 FK Winners

1987 Wedstriid en FK