FK fierljeppen 1964

Kampioenen Fries Kampioenschap – 22 augustus 1964
SeniorenGeorge Valkema13.94
DamesJanny de Vries – de Jong10.58
JuniorenTjalling Feenstra12.85

De kranten schreven:
LC > 24-08-1964 – Kampioensljeppen yn Winsum in kostlike tradysje
LC > Fierljeppers  mei AOW Reinder Wynia (67) en Jetse Jorritsma (65)
LC > Jikke kampioen bij de dames
LC > Ljeppen op de tv
LC > Morgen naar Winsum