FK fierljeppen 1964

Kampioenen Fries Kampioenschap – 22 augustus 1964
Senioren George Valkema 13.94
Dames Janny de Vries – de Jong 10.58
Junioren Tjalling Feenstra 12.85

De kranten schreven:
LC > 24-08-1964 – Kampioensljeppen yn Winsum in kostlike tradysje
LC > Fierljeppers  mei AOW Reinder Wynia (67) en Jetse Jorritsma (65)
LC > Jikke kampioen bij de dames
LC > Ljeppen op de tv
LC > Morgen naar Winsum