Frysk Kampioenskip Fierljeppen

De winners fan it FK 2022: Wisse Broekstra, Marrit van der Wal, Oane Galama, Hanneke Westert Brent Monsma. 2 kampioenen fan Fierljep Feriening Winsum!