FK Winsum 2021

Dé FRYSKE KAMPIOENEN 2021 – Rutger Haanstra (junioaren), Marrit v/d Wal (froulju), Nard Brandsma (senioaren), Germ Terpstra (jonges), en Inger Haanstra (famkes).

It koe net better sneon; skitterend waar, in prachtiche wedstriid en in machtich moai feest.
Kampioenen, fan herte lokwinske!!! En fansels binne wy extra grutsk op ús eigen kampioen Germ Terpstra!