FK Fierljeppen

It FK op 4 septimber giet troch as in Corona-check evenemint mei maks 750 besikers en in ljeppersfeest. De blaaskapel is derby, der binne foodtrucks en nei de wedstriid spilet in band.
De wedstriid begjint om 13.30 oere. Ek komme? Keapje jim kaarten fia: <<Tickets FK Fierljeppen Winsum>>
We gean foar in prachtige wedstriid mei in moai feest!