NFM

Wy hawwe in prachtige NFM meimakke! Noch nea stienen der safolle Winsumers ljeppers yn de finale. Der wie in twadde plak foar Wisse Broekstra by de junioaren en Germ Terpstra wûn de striid by de jonges; in topdei!