Bûten traine


Om’t we net yn de seal traine meie, wurdt yn Winsum al in pear wiken bûten traind. Gelokkich wie it hjoed nofliker waar as foarige wike.