FK jeugd yn Drylts

Us jeugd hat it op it FK jeugd yn Drylts tige bêst dien. Jorrit Bouwstra is kampioen wurden by de jonges oan’t 10 jier en syn sus Sanne is 2e by de Famkes fan 11-12 jier wurden. Brent Monsma en Sietse Post ljepten beiden in nij PR. Mei dank oan Thijs Faassen en Rymke Prins as coaches. Fan herte mei jimme behelle resultaat.