Gelokkich kin de jeugd wer traine!

Gelokkich kin de jeugd wer traine!
Der is noch wol plak foar in pear sporters mear 😉
Wês wolkom om de kommende wiken mei te trainen sûnder lid te wurden. Jeugd oant 12 jier traint op tongersdei fan 19.00 – 20.00 oere. Tusken 12 en 18 jier? Dan kinst meitraine op moandei fan 19.00 – 20.30 oere.

Wol graach eefkes oanmelde by estherlanges@hotmail.com. Der jilde spesjale regels yn ferbân mei it Corona firus.