Poiesz aksje


Dizze toppers hawwe hjoed by de Poiesz yn Dronryp west om munten yn ûntfangst te nimmen. We hoopje fansels op noch folle mear munten.