Day

november 3, 2019

Krachtljedder

Nei de Ljeptrep hat trainer Wim Terpstra wer wat nijs betocht; de Krachtljedder. Om ljeppers te helpen om yn it winterskoft sterk te...
Read More