Nederlânske Kampioenen

Wow! 2 Nederlânske Kampioenen foar Fierljep Feriening Winsum!!!
Grutsk, grutsker, grutskst op Mads Tolsma en Jeltske Terpstra.