Stertil Survivalrun moaie training foar ljepper

In goede wintertraining is krusiaal, dizze toppers nimme dat wol hiel serieus! Sy dienen snein mei oan de Survival Kootstertille.