Winners Eareklasse en Utljepper huldige

Op 28 augustus waard yn Winsum de lêste Eareklassewedstriid fersprongen. Klik hjir foar de útslach.
Op dizze jûn waarden ek de winners fan de Utljepper 2018 huldige troch FLB foarsitter Teije Dijk; Hiske Galama, Bas Tolboom, Peter Faber, Jarno Hoekstra en Inger Haanstra fan herte lokwinske!!

Foto’s Lieuwe Bosch