3e klas wedstriid Heidenskip 15 july

It wie wer in topmoarn op Fierljeppen it Heidenskip, moai waar en goede PR’s!

Jongens > 12 jaar (jeugd)

3 Jitse Postma, Winsum WI 6.25 5.67 5.41 6.25

Jeugd Buiten Mededing

2 Germ Terpstra, Tzum WI 9.07 8.53 9.07 8.87

Meisjes > 12 jaar (jeugd)

1 Rianne Heeringa, Wommels WI 6.55 5.66 6.55 (p.r.) 5.88

Jongens 11-12 jaar

1 Jelmer de Jong, Tzum WI 8.75 7.26 8.75 (p.r.) 8.34
3 Sipke Dokter, Tzummarum WI 8.53 8.53 (p.r.) 7.98 7.63
12 Harm Jan Boersma, Easterwierum WI 6.29 0.00 6.18 6.29

Jongens tm 10 jaar

1 Mads Tolsma, Berlikum WI 8.02 7.78 8.02 (p.r.) 7.64
5 Brent Monsma, 0 WI 6.54 6.54 (p.r.) 6.31 5.98
8 Grytsen Boersma, WI 5.23 4.68 (p.r.) 4.89 (p.r.) 5.23 (p.r.)

Meisjes 11-12 jaar

3 Hilde v/d Weij, Sint Jacobiparochie WI 8.00 0.00 7.65 8.00
5 Fimke v/d Haring, 0 WI 7.05 6.23 5.37 7.05
6 Maaike Alkema, Winsum WI 6.28 6.28 6.26 5.96

Meisjes tm 10 jaar

3 Jeltske Terpstra, Tzum WI 6.14 4.70 (p.r.) 6.14 (p.r.)