Poiesz Jeugd Sponsor Actie

Stypje Fierljep Feriening Winsum e.o. mei de Poiesz “Jeugd Sponsor Actie”. Dat is winst foar ús en euro’s foardiel foar jo! Doch de “Jeugd Sponsor Munten” yn de koker fan ús feriening by de Poiesz oan de Sjaardemastraat yn Frjentsjer. Of jou se oan ien fan de ljeppers mei, dan soargje wy dat se yn de koker komme.