Winsum mager vertegenwoordigd op FK fierljeppen

‘Mar mei de klub sjocht it der net sa min út, wy hawwe noch nea sa folle leden hân’
Winsum mager vertegenwoordigd op FK fierljeppen

Winsum
– Op 13 augustus zal in Winsum traditiegetrouw het Fries kampioenschap fierljeppen worden gehouden. Een thuiswedstrijd voor de plaatselijke afdeling, maar hoe staat de fierljepvereniging van Winsum er eigenlijk voor? Trainer Jimmo Smit vertelt over zijn club. Winsum is in ieder geval mager vertegenwoordigd op het komende Fries kampioenschap.

Door Sikko Bruinsma
,,Mar mei de klub sjocht it der net sa min út. We hawwe no 32 jeugdleden en sa folle hawwe wy neffens my nea hân.” De ljeppers van afdeling Winsum komen uit de hele omgeving. Van Poppenwier tot Harlingen en van Dronrijp tot Oosterbierum. ,,In pear jier lyn binne wy begûn mei in groep ûnder de tsien jier. Dizze bern hawwe sa’n acht wedstriden yn it jier.” Deze jonge groep kinderen wordt getraind door Tjitske van der Sluis en Nynke Veltman en dat was een welkome hulp voor Smit, want zijn fierljepagenda staat boordevol. ,,Ja, as wy net oant trainen binne, dan is der wol in wedstriid en oars wol in demonstraasje. Wy binne hast alle jûnen fuort.”

De 40-jarige Smit, zelf actief ljepper in de jaren negentig, draait daar zijn hand niet voor om, want het fierljeppen zit hem in het bloed. Toch zou zoveel bezigheid voor een afdeling als Winsum ook wel eens de reden kunnen zijn waarom de echte toppers vaak uit It Heidenskip of Burgum komen. ,,Yn it earste plak moat it ljeppen om better te wurden út de ljepper sels komme. Eigen ynset is hiel belangryk. Mar by dy gruttere ôfdielings hawwe se faaks ek mear trainers omrinnen. Der is altyd wol in trainer dy’t de grutte talinten apart nimme kin. Der is hjir gewoan gjin tiid foar. Ik besykje eltsenien like folle oandacht te jaan.”

Opkomst
Smit is evenwel tevreden over de opkomst bij de trainingen. ,,Ja, dat giet goed en at se in kear net kinne, dan moatte se in goeie reden hawwe. En dan is it krekt as by de gruttere ofdielings, wa der nocht yn hat en goed is, bliuwt hingjen, de rest falt ôf. It komt oan op techniek, kracht, linichheid en moed. Do moast yn de peal springe te doarren om oer dat wetter te gean. Ferline jier sprong in man fan 63 noch oer it wetter by in demonstratie. De earste kear gong er it wetter yn, mar de twadde kear slagge it. Prachtich no? En as ien fan oer de sechstich dat kin, dan kinne bern dat ek. ” Hoewel Smit tevreden is over het aantal jeugdleden, op dit moment had dat nog meer kunnen zijn. Onlangs zijn er bij alle basisscholen van Littenseradiel en Franeker en bij winkels folders uitgedeeld. Deze promotieactie voor de fierljepclub kreeg echter een teleurstellend doch duidelijk resultaat: er kwam geen enkele aanmelding uit voort. Smit reageert nuchter.

Concurrentie
,,De groep is sa ek grut genôch, mar it wie fansels moai west as der noch in stik of tsien by kommen wiene.” Smit weet vervolgens zelf aan te geven waar het tegenvallende resultaat in gezocht moet worden. ,,De concurrentie fan sporten as fuotballen en keatsen is hjir yn ‘e omkriten grut.”

Het Fries kampioenschap zit er dus aan te komen. Voor Winsum zal Foppe Jan Jonker de eer hoog moeten houden en er bestaat een goede kans dat de uit Poppenwier afkomstige neef Arjan Jonker daar nog bij komt. De promotie/degradatieregeling, eind juli, zal er duidelijkheid in brengen, maar Smit heeft daar alle vertrouwen in. Afwezig zijn de geblesseerden Gregor Boelens en Bart Holtrop, waarmee de kansen op een Fries kampioen uit Winsum niet groot zijn. Gaat dat ooit gebeuren? ,,Miskien myn soantsje Minne wol.” lacht Smit. ,,Hy hat dit jier mei 8.33 meter de fierste ofstân sprongen by de Fryske jeugd ûnder de tsien jier”.

Op de foto: Trainer Jimmo Smit van de Fierljepverereniging Winsum.

Bron: Op ‘e Skille – 08-08-2011