It fierljeppen yn Winsum

Stichting ‘Fierljep-akkommodaasje’ Winsum Ferline jier is der in lyts ploechje jeugd û.l.f. Jimmo Smit en Peter Velthuis begûn mei de ljepperij. Dat soe betsjutte kinne,...
Lees meer